YLEISET JULKAISU- JA SOPIMUSEHDOT – YRITYSASIAKKAAT

1. Julkaisu- ja sopimusehtojen soveltamisala.

Näitä ehtoja sovelletaan Legenda Oy:n (Julkaisija) julkaistessa yritysasiakkaan (Asiakas) yhteystietoja, kuvia, ilmoituksia ja muuta
aineistoa (Aineisto) Pääkaupunkiseudun Autouutiset lehdessä ja sähköisessä palvelussaan (Palvelu)www.autouutiset.com. Näitä
ehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluja koskeviin kirjallisiin ja suullisiin tilauksiin ja muihin palveluja koskeviin sopimuksiin, ellei muuta
ole sovittu.

2. Sopimuksen syntyminen.

Sopimus Aineiston julkaisemisesta syntyy Asiakkaan tehdessä tilauksen. Tilaus voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Asiakas saa
Julkaisijalta tilauksesta erillisen tilausvahvistuksen tai vedoksen, jota ei tarvitse allekirjoittaa eikä palauttaa, jollei tilausvahvistuksessa
tai vedoksessa ole siitä erillistä merkintää tai allekirjoittamisesta on toisin sovittu Julkaisijan ja Asiakkaan välillä. Tilausvahvistuksen
tai vedoksen palauttamatta jättäminen ei vapauta Asiakasta suullisen sopimuksen velvoitteista.

3. Aineiston julkaiseminen.

Aineisto julkaistaan tilauksessa, tilausvahvistuksessa tai vedoksessa mainituissa Julkaisijan Palveluissa Julkaisijan kulloinkin voimassa
olevan toteutuskäytännön ja näiden ehtojen mukaisesti, ellei osapuolten kesken ole muuta sovittu. Tehtyään Aineiston julkaisemista
koskevan tilauksen, Asiakas sitoutuu näihin julkaisu- ja sopimusehtoihin ja on velvollinen niitä noudattamaan.

4. Peruutusoikeus.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa tai lisätilauksensa kokonaan tai osittain neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa
tilausvahvistuksen kirjauspäivästä ilmoittamalla siitä Julkaisijalle kirjallisesti. Jos peruutus tai osaperuutus tehdään tämän määräajan
jälkeen, on Julkaisijalla oikeus periä Asiakkaalta viisikymmentä (50) prosenttia tilauksen peruutetun osan verottomasta hinnasta
peruutuskuluina. Asiakkaan peruutettua tilauksensa, ei Aineistoa julkaista Julkaisijan Palveluissa eikä palauteta Asiakkaalle ilman
osapuolten erillistä asiaa koskevaa sopimusta. Julkaisijalla on aina kuitenkin oikeus laskuttaa Asiakkaalta Aineiston laatimisesta ja/tai
muutoksista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, vaikka Aineistoa ei julkaista.

5. Palveluiden voimassaolo ja tilauksen irtisanominen.

Tilaukset ovat voimassa tilausvahvistuksessa ilmoitetun ajanjakson. Jos tilauksen on sovittu olevan voimassa määräajan, päättyy
tilaus määräajan päätyttyä ilman eri ilmoitusta. Määräaikaista tilausta ei voida irtisanoa määräajan kuluessa. Määräaikaisen tilauksen
peruutukseen ennen sovitun määräajan alkamista sovelletaan, mitä kohdassa 4 on sanottu peruutusoikeudesta.

6. Muutosten tekeminen.

Asiakkaalla on oikeus tehdä muutoksia tilaamaansa Aineistoon. Muutoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä Aineiston ulkoasun
muutoksia ja muita vastaavia muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta tilauksen arvoon. Muutosilmoitus on tehtävä kirjallisesti
aineistopäivään tai Julkaisijan ilmoittamaan muuhun päivään mennessä. Julkaisijalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta muutostyöstä
aiheutuneet kohtuulliset kulut. Asiakkaan vastuulla on toimittaa kaikki muu Aineistoa koskevat muutokset Julkaisijalle heti
muutoksen tapahduttua.

7. Asiakkaan vastuu.

Asiakas vastaa Aineiston sisällöstä kaikilta osin. Aineisto ei saa olla lain, hyvän tavan tai mainonnan eettisten sääntöjen vastainen.
Asiakas hankkii kaikki Aineiston sisältöön mahdollisesti tarvittavat immateriaalioikeudet ja muut luvat. Asiakas vastaa Aineistoon
tarvittavan kuva-aineiston hankinnasta ja sen kustannuksista. Kahden tai useamman Asiakkaan yhteisen Aineiston sisällöstä ja
maksuista vastaa tilauksen tehnyt osapuoli. Mikäli Asiakkaan toimittama Aineisto on lain, hyvän tavan, mainonnan eettisten
sääntöjen tai näiden sopimusehtojen vastainen, Julkaisijalla on oikeus välittömästi poistaa kyseinen aineisto ja halutessaan myös
tuhota se.

8. Aineiston käyttöoikeus.

Asiakas antaa Julkaisijalle oikeuden käyttää ja tarvittaessa tehdä muutoksia Aineistoon sen julkaisemiseksi tilauksessa,
tilausvahvistuksessa tai vedoksessa mainituissa Palveluissa. Asiakkaan Julkaisijalle toimittamaa Aineistoa ei palauteta, ellei asiasta ole
toisin sovittu. Julkaisijalla on oikeus sisällyttää Aineisto tai sen osia kaikkiin palveluvalikoimassaan oleviin Asiakkaalle
veloituksettomiin palveluihin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa, ellei Asiakas sitä erikseen kiellä. Lisäksi Julkaisijalla
on oikeus välittää Aineistoa asiakas- ja suoramarkkinointirekistereihin, ellei Asiakas sitä erikseen kiellä. Asiakas myöntää Julkaisijalle
Asiakkaan toimittamaan Aineistoon käyttöoikeudet korvauksetta, sisältäen oikeuden voimassa olevan lainsäädännön rajoissa
luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle.

9. Julkaisijan oikeudet.

Julkaisijalla on oikeus kieltäytyä julkaisemasta Aineistoa, joka on ristiriidassa lain, hyvien tapojen tai mainonnan eettisten säännösten kanssa. Julkaisijalla on lisäksi Asiakkaan maksuhäiriötilanteissa oikeus olla julkaisematta Aineistoa. Mikäli Asiakkaan tilauksessa mainittua otsikkoa ei ole Julkaisijan Palveluissa, on Julkaisijalla oikeus sijoittaa Aineisto lähinnä vastaavan otsikon alle. Julkaisijalla on oikeus muuttaa Palveluidensa otsikointia. Julkaisijalla on oikeus muuttaa tarjoamiensa Palveluiden valikoimaa, sisältöä, toimintaa ja kuvauksia. Julkaisijalla on oikeus kasvattaa tai pienentää painosmääriä ilmoitetusta, enintään kuitenkin 15 prosenttia suuntaansa. Tässä kohdassa 9 mainituissa tilanteissa Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen tai muuhun hyvitykseen.

10. Julkaisijan vastuu ja korvausvelvollisuus.

Jos Asiakas havaitsee virheen tai puutteen Aineistossa sen julkaisemisen jälkeen, on Asiakkaan ilmoitettava tästä Julkaisijalle
kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa Aineiston julkaisemisesta. Julkaisija korjaa virheet
mahdollisimman pian. Jos Asiakas on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita hänelle tilauksen tarkastusta varten
lähetetyssä tilausvahvistuksessa tai vedoksessa, mutta hän ei ole virhettä tässä vaiheessa korjannut, ei Asiakkaalla ole oikeutta
korvaukseen. Julkaisijan korvausvelvollisuus Aineiston poisjäämisestä, viivästyksestä, Aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä
tai muista sen kaltaisista seikoista rajoittuu aina virheellisen, puutteellisen tai viivästyneen Aineiston arvoon virheen, puutteen tai
viivästyksen esiintymisajalta. Julkaisija ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten voiton tai tulon
menetyksistä, muusta elinkeinonharjoittamisen häiriintymisestä, eikä kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista. Mikäli
Aineistoa ei voida julkaista tuotannollisista tai toiminnallisista syistä, tai Asiakkaan puolella olevasta syystä, ei Julkaisija ole vastuussa
Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Julkaisijalla on oikeus ottaa sähköinen palvelu tilapäisesti pois käytöstä huollon,
ylläpidon tai muun vastaavan syyn takia. Julkaisija ei vastaa käyttökatkosten mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Julkaisija ei
myöskään vastaa Palveluiden käyttäjien mahdollisesti aiheuttamista Asiakkaalle kuuluvien immateriaalioikeuksien tai muiden
oikeuksien loukkauksista. Julkaisija ei ole velvollinen antamaan Asiakkaalle ennakkotietoja kilpailevien yritysten samanaikaisista
mainoskampanjoista eikä hyvittämään Asiakasta, mikäli kilpaileva mainos julkaistaan samanaikaisesti Asiakkaan mainoksen kanssa
samassa sähköisessä Palvelussa ellei toisin ole sovittu. Julkaisijalle ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Palvelusta kuin mitä tässä
kohdassa on sanottu.

11. Hinnat ja laskutus.

Palveluiden julkaisuhinnat on ilmoitettu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai vuosittain vahvistettavassa hinnastossa. Arvonlisävero
lisätään hinnaston mukaiseen tai erikseen ilmoitettuun hintaan. Laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan, tai Aineiston tai Palvelun
julkaisun yhteydessä. Laskun maksuehto on neljätoista (14) päivää netto tai sopimuksen mukainen. Viivästyskorko on kulloinkin
voimassa olevan korkolain mukainen.

12. Immateriaalioikeudet.

Julkaisijalla on omistusoikeus ja kaikki lainsäädännön mukaiset immateriaalioikeudet julkaisemiinsa Palveluihin ja niiden osiin. Nämä
oikeudet kattavat muun muassa tekijänoikeuden tietokoneohjelmiin ja Asiakkaan Aineistoista koottuihin tietokantoihin ja
luetteloihin. Julkaisijalla on tekijänoikeus Asiakkaalle valmistamaansa Aineistoon, eikä Asiakkaalla ole lupaa luovuttaa sitä
kolmannelle tai muulla tavoin hyödyntää vastaavissa tuotteissa tai palveluissa ilman Julkaisijan antamaa kirjallista suostumusta.

13. Sopimuksen siirto.

Julkaisijalla on oikeus siirtää Asiakkaan ja Julkaisijan välinen sopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle
ilman eri ilmoitusta.

14. Sopimuksen purkaminen.

Jos Asiakas eräpäivänä jättää suorittamatta laskun tilaamistaan Palveluista tai Aineistoista, on Julkaisijalla oikeus purkaa sopimus,
jolloin kaikki Asiakkaan maksulliset Aineistot poistetaan välittömästi palvelusta.

15. Riitojen ratkaisu.

Tilauksesta, Palvelusta, Aineistosta tai niihin liittyvästä seikasta johtuvat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Julkaisijan kotipaikan
käräjäoikeudessa, jollei sovintoa saada aikaan muulla tavoin.

16. Ehtojen voimassaolo.

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.8.2015. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Julkaisijalla on oikeus muuttaa yleisiä julkaisu- ja
sopimusehtoja, Palveluiden hintoja ja maksuperusteita.

 

Legenda Oy


Legenda Oy

Myyrmäentie 2 A, 01600 Vantaa

Puhelinumero: 0500-680 000
Y-tunnus: 2441897-0
www.legenda.fi